Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Daedong Korea Ginseng Co., Ltd (Tính đến tháng 3 năm 2023)